Algemene verkoopsvoorwaarden - Kömmerling ramen en deuren

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN PROFINE BELUX BV

 

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod gedaan, alle bestellingen geplaatst bij en op alle onderhandelingen en overeenkomsten afgesloten met profine Belux BV, met zetel te 1853 GRIMBERGEN, Boechoutlaan 105 bus 00.04, KBO (BE)0450.198.873 (hierna « profine Belux »), alsook op hun uitvoering, onafgezien van de plaats, waar en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn. Het aanvaarden van de offertes of leveringen van profine Belux omvat tevens de uitdrukkelijke goedkeuring van onderhavige algemene voorwaarden, zelfs in geval zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

 

ARTIKEL 2: Aanbod/prijs

 

Bij bestellingen zonder prijsopgave worden de bestellingen uitgevoerd tegen de dan geldende dagprijzen. De voorgestelde prijs van profine Belux geldt enkel voor het uit te voeren werk, zonder enige kosten, belastingen of andere uitgaven. profine Belux behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen, indien na het sluiten van de overeenkomst de prijs van de producten, de onderliggende energie-, grondstof-, loon- of verzekeringskost en/of enige andere kosten zouden verhogen.

 

ARTIKEL 3: Vervoer

 

profine Belux regelt het vervoer zonder waarborg, voor zover geen andersluidende schriftelijke vervoersinstructies door de klant werden gegeven. De goederen worden steeds vervoerd op risico en ten laste van de klant, zelfs ingeval van levering franco thuis, ook bij gedeeltelijke leveringen. Zijn de goederen verzendingsklaar en wordt het vervoer uitgesteld, dan gaat het risico over op de klant vanaf het ogenblik dat de verzendingsbereidheid door profine Belux werd gemeld. De stalen cassettes waarin de goederen worden vervoerd of opgeslagen blijven steeds eigendom van profine GmbH, Zweibrücker Str. 200, D – 66954 Pirmasens. Bij bestellingen met een waarde kleiner dan 1.500 euro kan 150 euro aan transportkosten worden aangerekend.

 

ARTIKEL 4: Levering

 

Indien er een leveringstermijn wordt overeengekomen, geldt de afgesproken datum enkel als richtlijn voor profine Belux en is deze niet bindend. Mogelijke vertraging in de levering kan in geen geval de annulering van een bestelling met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding, boetes of prijsverminderingen, tenzij bij opzet of grove nalatigheid van profine Belux, ten gevolge waarvan de levering geen nut meer heeft. In dat geval blijft de schadevergoeding beperkt tot 5% van de waarborg van de goederen die ingevolge de te late levering niet meer kunnen geleverd worden. Indien op vraag van de klant de levering uitgesteld wordt, zullen de opslagkosten aangerekend worden en zal een nieuwe leveringsdatum vastgesteld worden. Na deze datum wordt de klant geacht te hebben afgezien van zijn bestelling en het betaalde voorschot blijft behouden aan profine Belux, die gerechtigd is over de goederen op een andere wijze te beschikken, ongeacht en onverminderd het recht de volledige uitvoering te eisen van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 5: Werktuigkosten

 

De voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste werktuigen worden in opdracht van de klant vervaardigd. De hieruit ontstane werktuigkosten zijn principieel ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen werd. De vervaardigde werktuigen worden eigendom van profine Belux en worden uitsluitend voor de opdrachten van de klant aangewend. Bij niet-betaling of bij wanbetaling kan profine Belux de voor de klant bestemde werktuigen elders aanwenden. Dit geldt eveneens wanneer meer dan één jaar na de laatste levering geen enkele opdracht door de klant aan profine Belux gegeven wordt.

 

ARTIKEL 6: Betaling

 

De facturen zijn betaalbaar op de zetel te Grimbergen. De betalingen geschieden contant zonder enige korting of compensatie binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders bepaald werd. Bij niet-betaling op de vervaldag is profine Belux van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd:

– Een intrest van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de volledige betaling ;

– Het verschuldigd bedrag met een forfaitaire vergoeding van 15% op de verschuldigde som te verhogen, met een minimum van 74,37 euro.

Indien de financiële situatie van de klant naar het oordeel van profine Belux onzeker wordt, kan profine Belux voor verdere leveringen een betalingsvoorschot of waarborgen eisen en de nog niet geleverde goederen achterhouden.

 

ARTIKEL 7: Klachten

 

De klant is verplicht het geleverde materiaal te controleren bij ontvangst en eventueel opmerkingen onmiddellijk te melden aan  de vervoerder of expediteur. Elke klacht dient binnen de acht dagen na de levering schriftelijk aan profine Belux gericht te worden. In geval van aanvaarding van een klacht zal de tussenkomst van profine Belux in elk geval beperkt blijven tot hetzij de terugbetaling van de aankoopprijs van de producten, hetzij, en naar keuze van profine Belux, het vervangen van de levering, met uitsluiting van elke vorm van directe of indirecte schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8: Overmacht

 

profine Belux is gerechtigd in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden ter haren keuze, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken, hetzij de levering geheel of gedeeltelijk op de schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan. profine Belux zal op dat ogenblik de klant verwittigen en preciseren in welke mate en onder welke voorwaarden er nog geleverd zal worden. Wordt ondermeer beschouwd als hetzij overmacht, hetzij een onvoorziene omstandigheid, iedere gebeurtenis, zelfs voorzienbaar, onafhankelijk van de wil van profine Belux, die de algemene uitbatingvoorwaarden van de nijverheid of de handel van de fabrikant aanzienlijk wijzigt, zoals ondermeer staking, ongeval, opvorderingen enz., zowel bij profine Belux als bij de verschillende bedrijven die profine Belux bevoorraden, vaststelling van gebrekkige onderdelen tijdens de fabricatie, brand, onderbreking of vertraging hetzij in het vervoer van de goederen, hetzij in de levering van de elektrische stroom, gebrek aan levering van de leveranciers enz.

 

ARTIKEL 9: Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 De verkochte goederen, met inbegrip van toebehoren, blijven eigendom van profine Belux, zolang de klant de verkoopprijs, evenals de eventuele verwijlintresten, kosten en conventionele schadevergoeding niet heeft betaald, hetzij tot de volledige uitvoering van zijn verplichtingen, zelfs als de klant de goederen reeds aan derden zou hebben doorverkocht. Gedurende deze periode is de klant verplicht om de goederen deugdelijk te onderhouden en te verzekeren.

9.2 Indien dezelfde soort goederen geleverd zou zijn op één of meerdere onbetaalde facturen, worden de bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

9.3 Zolang de goederen eigendom blijven van profine Belux, mag de klant ze slechts in de normale bedrijfsuitvoering bewerken of verwerken of doorverkopen, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van profine Belux, waaraan bepaalde voorwaarden kunnen worden gesteld. Tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen mag de klant deze goederen niet verpanden.

9.4 Iedere verpanding, bewerking of verwerking of gehele of gedeeltelijke vervreemding van de goederen door de klant, in schending van dit eigendomsrecht van profine Belux, maakt een misbruik van vertrouw uit, gesanctioneerd krachtens artikel 491 van het Strafwetboek. Bij overtreding van het verbod tot vervreemding, bewerking of verwerking of verpanding, zal de klant aan profine Belux een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 13.000,00 euro, dit ongeacht de verplichting tot het betalen van een eventuele belangrijkere schadevergoeding, voor hoger bewezen schade. De klant verbindt zich ertoe, in het geval hij de goederen met schending van het eigendomsrecht van profine Belux en zonder de toestemming van profine Belux heeft doorverkocht, diens recht op de verkoopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten, terstond en van rechtswege aan profine Belux over te dragen.

9.5 profine Belux het recht voor de akte behoudt zich eveneens uitdrukkelijk die de verkoop vaststelt te laten overschrijven teneinde te genieten van het voorrecht van de onbetaalde verkoper, voorzien bij artikel 20 van de Hypotheekwet.

 

ARTIKEL 10: Verpakking, verzending, risico-overdracht en aanvaarding van de goederen door de klant

 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, kiest profine Belux de soort verpakking naar eigen inzicht. Bij verpakking in houten cassettes worden de houten cassettes bij aflevering overgedragen aan de klant of – op verzoek van de klant – kosteloos door profine Belux teruggenomen. Stalen cassettes daarentegen maken geen deel uit van de levering en zijn eigendom van profine GmbH. Ze worden gedurende een periode van 30 dagen na overhandiging gratis ter beschikking gesteld van de klant. Na het verstrijken van voornoemde termijn heeft profine GmbH via haar dochteronderneming profine Belux te allen tijde het recht de stalen cassettes terug te vorderen van de klant. In dit geval dient de klant de stalen cassettes op verzoek van profine Belux ter beschikking te stellen voor afhaling op de door profine Belux of haar vervoerder opgegeven datum voor afhaling van de cassettes.

Zolang de stalen cassettes bij de klant blijven, dient de klant de stalen cassettes deugdelijk te bewaren en aan te merken als eigendom van profine GmbH. Overdracht aan derden is niet toegestaan. De klant ontvangt maandelijks een overzicht van de mutaties van de stalen cassettes en de daaruit voortvloeiende actuele voorraad, inclusief de toegestane voorraadlimiet. Indien de klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de lijst bezwaar maakt tegen deze lijst, wordt de betreffende lijst geacht te zijn goedgekeurd door de klant. Indien de klant na het verstrijken van de overeengekomen termijn de stalen cassettes niet tijdig inlevert, behoudt profine GmbH zich het recht voor om in de toekomst de voorraden die in twee (2) opeenvolgende maanden boven de genoemde termijn uitkomen, aan de klant in rekening te brengen met een cassettehuur van thans € 12,00/cassette (op basis van de respectievelijke actuele specificaties van de EPPA), gespecificeerd door de Eppa Association [https://de.eppa-profiles.eu/sustainable-development].

De klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan of verlies van de stalen cassettes. Indien het de klant niet mogelijk is de stalen cassettes in goede staat aan profine GmbH te retourneren, is de klant gehouden aan profine GmbH een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van de in de markt gebruikelijke vervangingswaarde, doch minimaal € 400,00 per stalen cassette.

 

ARTIKEL 11: Waarborg

 

De door profine Belux verkochte producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken tijdens een periode van 6 maand vanaf de leveringsdatum. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot de herstelling of vervanging op kosten van profine Belux van alle stukken die worden afgekeurd of buiten bedrijf gesteld wegens verborgen constructiefouten of verborgen materiële gebreken, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle kosten, vergoedingen of schadeloosstelling. De garantie omvat evenmin de vervanging van het materiaal wegens normale slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd of niet-conform gebruik of welke oorzaak andere dan een intrinsiek verborgen gebrek van de geleverde goederen. De garantie vervalt automatisch bij het niet gebruik van profielen en toebehoren zoals beschreven in de technische handboeken en de profielen en toebehoren die niet werden geleverd en gefactureerd door profine Belux. De teruggave van goederen kan alleen gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming van profine Belux. De vervangen goederen blijven eigendom van profine Belux. Het indienen van een klacht om welke redenen dan ook, zelfs binnen de voorgeschreven termijnen, ontheft de klant niet van zijn verplichting steeds te betalen op de vervaldag. Voor klachten in verband met kleurverschillen op de oppervlaktefilm verwijzen wij naar, en behandelen wij volgens de garanties en richtlijnen afgegeven door de toeleverancier van deze kleurenfilm.

 

ARTIKEL 12: Gebruik

 

De klant erkent uitdrukkelijk bij de aankoop van de geleverde goederen kennis te hebben gekregen van de gebruiksaanwijzingen en voorschriften m.b.t. de aanwending en het onderhoud van de geleverde goederen. Hij verbindt zich ertoe de geleverde goederen te gebruiken en te onderhouden in overeenstemming met de respectievelijke gebruiksvoorschriften. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elke mogelijke schade ten gevolge van niet-conform gebruik of verkeerd onderhoud.

 

ARTIKEL 13: Ontbinding

 

Indien de klant één van zijn verbintenissen niet nakomt, zal profine Belux het recht hebben de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met betaling van een verbrekingsvergoeding geraamd op 30% van de verkoopprijs, onder aftrek van eventueel gestorte voorschotten. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de klant gehouden de geleverde goederen terug ter beschikking te stellen binnen de 48u vanaf de ontbinding, bij gebreke waarvan profine Belux het recht zou hebben de goederen ambtshalve terug te nemen, zonder verdere formaliteiten en onverminderd andere rechten en verplichtingen.

 

ARTIKEL 14: Beperking van schadevergoeding

 

In geval profine Belux om welke reden dan ook tot schadevergoeding zou worden gehouden, zal deze zich in geval beperken tot de vergoeding van het bedrag van de schade behoorlijk bewezen door de klant, maar in geen geval zal deze schadevergoeding méér kunnen bedragen dan 50% van de prijs van de goederen die deel uitmaken van de afgesloten verkoopovereenkomst.

 

ARTIKEL 15: Geschillen

 

De overeenkomst tussen profine Belux en de klant is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elke betwisting die ontstaat tussen profine Belux en de klant behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, tenzij profine Belux verkiest de klant te dagvaarden voor een rechtbank van een andere plaats.

 

ARTIKEL 16: Interpretatie

 

profine Belux behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Indien de klant niet schriftelijk reageert binnen de 10 dagen na ontvangst van de algemene voorwaarden, wordt hij geacht deze te hebben aanvaard. Indien de klant de algemene voorwaarden niet aanvaardt, heeft profine Belux het recht de overeenkomst te ontbinden.

Kömmerling vakbedrijf in mijn buurt

Er is vast en zeker een Kömmerling-vakbedrijf in de buurt

Weet je niet goed waarop te letten bij het kopen van nieuwe ramen en deuren?

Download onze Praktische raamkoopgids!


    GDPR-voorwaarden


      GDPR-voorwaarden


        GDPR-voorwaarden